تقدیرنامه‌های نمایشگاه‌ها

۲۱امین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی تهران ۱۴۰۰
۲۱امین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی تهران ۱۴۰۰
نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق - اربیل ۲۰۱۹
نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق - اربیل ۲۰۱۹
بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی روسیه ۲۰۱۷
بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی روسیه ۲۰۱۷
هفتمین نمایشگاه لوازم خانگی زنجان ۱۳۹۲
هفتمین نمایشگاه لوازم خانگی زنجان ۱۳۹۲
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۹۰
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۹۰
دوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی گلستان ۱۳۹۰
دوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی گلستان ۱۳۹۰
یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی همدان ۱۳۹۰
یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی همدان ۱۳۹۰
دهمین نمایشگاه لوازم خانگی شیراز ۱۳۸۷
دهمین نمایشگاه لوازم خانگی شیراز ۱۳۸۷
سومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۵
سومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۵
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۸۵
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۸۵
دومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۴
دومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۴