لوح‌ها و تندیس‌ها

تندیس رضایتمندی مشتری ۱۳۹۳
تندیس رضایتمندی مشتری ۱۳۹۳
برگزیده پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر ۱۳۸۹
برگزیده پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر ۱۳۸۹
ششمین جشنواره کارآفرینان برتر ۱۳۹۰
ششمین جشنواره کارآفرینان برتر ۱۳۹۰