فرم درخواست پیش‌فاکتور

لطفا جمع 6 و 1 را محاسبه نمایید.