تقدیرنامه‌های نمایشگاه‌ها

نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق - اربیل ۲۰۱۹
نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق - اربیل ۲۰۱۹
هفتمین نمایشگاه لوازم خانگی زنجان ۱۳۹۲
هفتمین نمایشگاه لوازم خانگی زنجان ۱۳۹۲
دوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی گلستان ۱۳۹۰
دوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی گلستان ۱۳۹۰
بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی روسیه ۲۰۱۷
بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی روسیه ۲۰۱۷
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۹۰
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۹۰
یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی همدان ۱۳۹۰
یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی همدان ۱۳۹۰
دهمین نمایشگاه لوازم خانگی شیراز ۱۳۸۷
دهمین نمایشگاه لوازم خانگی شیراز ۱۳۸۷
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۸۵
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی تبریز ۱۳۸۵
سومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۵
سومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۵
دومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۴
دومین نمایشگاه لوازم خانگی اردبیل ۱۳۸۴