تقدیرنامه‌های نمایشگاه‌ها

نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق - اربیل ۲۰۱۹
نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق - اربیل ۲۰۱۹
لوج تقدیر از نمایشگاه اردبیل ۱۳۸۴
لوج تقدیر از نمایشگاه اردبیل ۱۳۸۴
نمایشگاه اردبیل ۱۳۸۵
نمایشگاه اردبیل ۱۳۸۵
نمایشگاه تبریز ۱۳۸۵
نمایشگاه تبریز ۱۳۸۵
نمایشگاه شیراز ۱۳۸۷
نمایشگاه شیراز ۱۳۸۷
نمایشگاه تبریز ۱۳۸۷
نمایشگاه تبریز ۱۳۸۷
نمایشگاه گلستان ۱۳۹۰
نمایشگاه گلستان ۱۳۹۰
نمایشگاه همدان ۱۳۹۰
نمایشگاه همدان ۱۳۹۰
نمایشگاه تبریز ۱۳۹۰
نمایشگاه تبریز ۱۳۹۰
نمایشگاه زنجان ۱۳۹۲
نمایشگاه زنجان ۱۳۹۲